سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 17
جمعه 27 مهر ماه 1397
17
مهر 27 جمعه 54.161.116.225
نسخه 97.06.04
 
 
پرتال دانشگاه
(برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم اول (مهر)97)
فرم موارد خاص آموزشی
اطلاعیه : ***********************.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال*** (***) 97

 ورودی

 تاریخ انتخاب واحد

ورودیهای 94و ماقبل

   ساعت 9 روز   تا ساعت 16 روز

  ورودیهای 95

 ساعت 9 روزهای   تا ساعت 16 روزهای

  ورودیهای 96

 ساعت 9   تا ساعت 16 روزهای

با تاخیر برای تمامی ورودی ها

       تا از ساعت 9 تا 16


 

 
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد (مهر)

 ورودی

 تاریخ انتخاب واحد


 

 
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.