رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

دوشنبه 28 اسفند ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.11.06
IP Address: 54.144.47.21
آنلاين:31
 
دانشگاه آزاد اسلامي
پرتال دانشگاه
(برنامه زمانبندی انتخاب واحد ، حذف و اضافه نیمسال دوم (بهمن)96)
فرم موارد خاص آموزشی
برنامه زمانبندی نقل و انتقالات و تخفیفات در پرتال دانشگاه
( دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نگردیده اند روزهای 22 و 23 اسفندماه به واحد آموزش مراجعه نمایند.

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم (بهمن) 97-96

 ورودی

 تاریخ انتخاب واحد

ورودیهای 94و ماقبل

   ساعت 9 روز 96/11/28  تا ساعت 16 روز 96/11/28

  ورودیهای 95

 ساعت 9 روز 96/11/29   تا ساعت 16 روز 96/11/29

  ورودیهای 96

 ساعت 9 روز 96/11/30   تا ساعت 16 روز 96/11/30

      


 

 
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد (مهر)

 ورودی

 تاریخ انتخاب واحد


 

 
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.